Jsme tu s vámi

Cílem projektu je podpora nové služby komunitního typu Domova pro osoby se zdravotním postižením ve Světlé nad Sázavou, jehož vznik je součástí procesu transformace Domova Háj. Projekt je finančně podporován Evropskou unií.

Podporováno je rozšiřování a rozvoj nástrojů pro identifikaci a odstraňování dopadů institucionalizace na uživatele pobytových sociálních služeb a rozvoj individuálního plánování podpory zaměřené na integraci uživatelů původně ústavní služby do běžného prostředí, dále pak zkvalitnění poskytované služby.

Cíle projektu bude dosaženo zajištěním dostatečného počtu odborných aktivizačních pracovníků, realizací aktivit podporujících zapojení uživatelů do místní komunity a využívání dostupných zdrojů, poskytnutím supervizní podpory zaměstnancům zapojeným do procesu transformace služby, nákupem zařízení a vybavení sloužícím ke zvyšování kompetencí uživatelů, monitorováním přestěhovaných uživatelů a vyhodnocením úspěšnosti přechodu. Těmto klientům bude poskytnuta zvýšená podpora formou terapií, nácvikového a aktivizačního vybavení, abychom podpořili jejich rozvoj. Vznik nových schopností a možností, rozvoj jejich samostatnosti je nezbytný pro začlenění klientů nového zařízení do místní komunity.

Z projektu jsou pracovníci komunitního bydlení mimo supervize dále podpořeni videotréninkem, případovými konzultacemi, školeními.

Na službu dále dohlíží mimo vedoucí sociální pracovnici komunitního bydlení také sociální pracovnice, která koordinuje procesy související s potransformační fází. Jejím dalším úkolem je informování a zapojování veřejnosti a odstraňování předsudků veřejnosti vůči uživatelům.

Realizací projektu dojde ke zvýšení efektivity procesu transformace Domova Háj, zvýšení kvality poskytování sociální služby prostřednictvím zajištění individuálního poskytování sociální služby. Dále k zajištění dostatečného počtu odborných zaměstnanců pro první roky poskytování služby, ke zvýšení odbornosti a stabilizaci pracovního týmu. Dále k odstraňování prvků institucionalizace, ke zvyšování kompetencí uživatelů služby. Ke zvýšení informovanosti místní komunity o sociální službě, začleňování klientů do místní komunity.

Projekt je realizován od začátku dubna 2018 do konce března 2021.