Transformace sociálních služeb

    V západoevropských zemích je pojem transformace sociálních služeb ve společnosti pevně ukotven již několik desetiletí. Stále častěji je o tomto procesu slyšet také v České republice. V roce 2007 vláda ČR přijala Koncepci podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti.

   Cílem je umožnit klientům opuštění velkých institucí ústavního typu a dát jim možnost žít ve svém a podle svého. S náležitou podporou jsou i lidé s postižením schopni podílet se na chodu domácnosti, převzít odpovědnost za svůj život, zvládat většinu činností v péči o svou osobu, chodit do zaměstnání či chráněného denního programu, rozvíjet své zájmy a stýkat se s přáteli. Přesně tak, jak to děláme my. Je důležité si uvědomit, že transformace neznamená rušení péče o lidi s postižením, ale změnu způsobu a podmínek jejího poskytování. Jde o proces změny řízení, financování, vzdělávání, místa a formy poskytování sociálních služeb tak, aby výsledkem byla péče v důstojném prostředí s ohledem na individuální potřeby jednotlivých osob.

   Změně přitom předchází důkladná příprava. Výsledek však stojí za to. Jak dosavadní praxe ukazuje, po přestěhování dochází ke zlepšení psychické pohody klientů a navázání dobrých vztahů s okolím. Není tedy důvod, proč by měli lidé s postižením trávit svůj život v unifikovaném ústavním zařízení. Navíc, díky transformaci, se zvyšuje dostupnost bydlení a podpory pro dospělé s postižením v běžném prostředí. Nově vytvořené bydlení a služby budou moci využívat také lidé, kteří nepřicházejí z ústavů.

   Proces transformace sociálních služeb probíhá v rámci celého území ČR. Kraj Vysočina je zřizovatelem celkem osmi registrovaných poskytovatelů sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením. Z toho dvě tato zařízení již prošla úplnou transformací a aktuálně tři organizace transformací prochází, mezi nimi i Domov Háj, příspěvková organizace.

   Transformace Domova Háj je pro zařízení šancí změnit současné věci k lepšímu. Nynější podmínky totiž neumožňují potřebný rozvoj klientů. Ať už jde o možnost širšího kontaktu s veřejností, pracovního uplatnění či využívání běžných veřejných služeb. Prostřednictvím popisované změny by bylo lidem se zdravotním postižením umožněno žít běžným životem a stát se součástí místních komunit ve vybraných lokalitách. Nadále by se tak dělo za podpory a péče pracovníků domova. Vizí domova je plná transformace a opouštění současné lokality do roku 2020. Cílem transformace je zejména zkvalitnění a zefektivnění poskytovaných sociálních služeb, ale také větší dostupnost služeb klientům na území Kraje Vysočina. O průběhu transformace domova vás budeme průběžně informovat.

Mgr. Pavlína Dvořáková

 

(Ledečský zpravodaj, březen 2016)