Poslání, cíle a zásady

POSLÁNÍ

Posláním Domova Háj je poskytování celoroční pobytové sociální služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu mentálního či kombinovaného postižení. Nabízíme bydlení, stravování, individuální podporu a pomoc v péči o sebe a domácnost. Usilujeme o rozvoj nebo udržení dovedností a samostatnosti klientů. Podporujeme klienty, aby žili obdobným způsobem života jako jejich vrstevníci v běžné komunitě, zároveň respektujeme jejich potřeby, schopnosti a možnosti se zachováváním jejich lidských práv a svobod.

 

CÍLE

  • klient si udržuje nebo rozvíjí svoje schopnosti a dovednosti
  • klient žije obdobným způsobem života jako jeho vrstevníci v běžné komunitě, tj. že má zajištěné bydlení, stravu, základní péči, dále si udržuje nebo vytváří své přirozené vazby, využívá veřejných služeb, podílí se na péči o sebe a domácnost, má podobnou náplň dne jako jeho vrstevník. To vše dělá v maximální možné míře v závislosti na svých limitech.

 

ZÁSADY

K
komunikace
Pracovníci při komunikaci s klienty uplatňují partnerský přístup,   klient je pro nás rovnocenným partnerem. Pracovník při komunikaci nepoužívá   zdětinšťování, je opravdový, s klientem komunikuje přiměřeně a   přizpůsobuje se tempu, projevu a slovní zásobě klienta.
L
lidská 
důstojnost
Při poskytování služby respektujeme   lidskou důstojnost (např. při vzájemném oslovování mezi pracovníkem a   klientem - vykání X tykání na základě vzájemné dohody, klepání na pokoje,   zachování intimity apod.).
I
individuální přístup
Podporujeme dovednosti a schopnosti klienta, zároveň preferujeme   podporu před péčí. Poskytujeme pouze nezbytnou míru podpory.
E
empatie
Pracovníci se snaží vcítit do klienta (do jeho osoby, pocitů, situace,   prostředí), jeho opatrovníka, rodinných příslušníků i dalších blízkých osob   s cílem porozumět lépe jejich jednání. Pracovníci podporují soudržnost   v rámci pracovního týmu, vytváří prostředí a podmínky pro důstojný život   ve vztahu ke klientům i navzájem mezi sebou.
N
nezávislost
Pracovníci podporují schopnosti a dovednosti klienta v samostatnosti,   soběstačnosti, rozhodování, odpovědnosti za své jednání. Přiměřeným   poskytováním podpory předcházejí nežádoucí závislosti klienta na službě a na   osobě pracovníka. Pracují s přiměřeným rizikem klienta.
T
tolerance
V Domově jsou dodržovány zásady ohleduplnosti, úcty, respektu a   tolerance k druhému. Každého klienta respektujeme včetně jeho   odlišností, zvláštností a životního stylu. Každá osoba je chápána jako   jedinečná bytost, která má svá práva i povinnosti.
I
integrace
Podporujeme klienty, aby využívali veřejné služby, nabízíme jim   doprovody. Podporujeme je, aby se účastnili běžných společenských akcí, aby   navázali sociální vazby v komunitě a žili co nejvíce běžným způsobem   života.