Sociálně terapeutická dílna

Domov Háj připravuje novou sociální službu - Sociálně terapeutickou dílnu (STD).

Služba bude poskytována od 1. 4. 2021.


 Základní informace o plánované službě:

- STD je ambulantní sociální služba;
- účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora osob se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení (získávání a zdokonalování pracovních  návyků a dovedností). 

STD je služba poskytována ZDARMA, nic za ni neplatíte.

 Současně však za vykonanou práci nedostáváte žádný plat.


Posláním STD

je podporovat dospělé lidi s mentálním postižením v rozvoji dovedností potřebných (nejen) pro práci, aby v maximální možné míře mohli žít běžným životem jako jejich vrstevníci. Zvláštní důraz klademe na podporu klientů v rámci transformace ústavních služeb – usilujeme o vyrovnání jejich šancí s lidmi, kteří nemuseli žít v ústavech.

Cíl STD

 
Cíle služby STD jsou stanoveny tak, aby byly v souladu s cílovou skupinou, posláním a zásadami služby. Tzn., že klient:
 
- zjistí, jestli je schopen chodit do práce a co by vlastně mohl zvládnout (čím by mohl být užitečný);
- zažije úspěch při pracovní činnosti, zažije pocit vlastní užitečnosti;
- ví, že může dělat něco smysluplného (i bez placené práce);
- má potřebné sociální dovednosti, aby zvládl spolupracovat v práci;
- umí přijímat úkoly od nadřízeného a kolegů;
- snese konstruktivní kritiku;
- dodržuje běžná společenská pravidla;
- dokáže se přiměřeně hájit (když je na něj někdo nepříjemný);
- dokáže vykonávat určenou práci po předem stanovenou dobu (pokud se stanoví v limitech jeho schopností);
- dokáže pracovat, aniž by musel být neustále povzbuzován;
- umí si říci o pomoc, když práci nezvládá;
- dokáže včas dorazit do práce;
- umí řešit situace, kdy nemůže dorazit do práce (nemoc, nehoda apod.);
- má základní znalosti o pracovně-právních vztazích;
- ví, jak si může hledat práci a jak postupovat při ucházení se o práci (pohovor atd.);
- zná pojmy jako např. „pracovní smlouva“, „dovolená“, „neschopenka“;
- ví, kde požádat o pomoc s hledáním práce;
- zná své schopnosti v oblasti práce a ví, jakou potřebuje asistenci, aby mohl vykonávat pracovní činnost.
 

 Jedná se tedy o pravidelnou a dlouhodobou podporu zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie, tj. podpora samostatnosti, pravidelné docházky, samostatné práce na daném úkolu, tvůrčího přístupu, dokončení práce a jejího zhodnocení. Nácvik koncentrace, vytrvalosti a udržení pozornosti se zaměřením na individuální schopnosti klientů.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

a) pomoc při osobní hygieně;
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy;
c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění;
d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností;
e) základní sociální poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejímu předcházení.

 

Cílovou skupinou jsou dospělí lidé (od 18 let) s mentálním postižením (případně v kombinaci s dalšími přidruženými hendikepy), kteří:

- nemají zkušenosti s pracovním uplatněním (chozením do práce) a potřebují  zjistit, jestli pracovat dokážou a chtějí;
- přecházejí z ústavů do běžného  prostředí a potřebují získat zkušenost s běžnými oblastmi života (tj. i s prací);
- potřebují rozvinout dovednosti a získat zkušenosti potřebné pro pracovní uplatnění.