Sociálně terapeutická dílna

Zázemí služby STD

Sociálně terapeutická dílna (STD).

Služba je poskytována od 1. 4. 2021.


 Základní informace o službě:

 
- STD je ambulantní sociální služba;
- účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora osob se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení (získávání a zdokonalování pracovních  návyků a dovedností). 

STD je služba poskytována ZDARMA, nic za ni neplatíte.

 Současně však za vykonanou práci nedostáváte žádný plat.


Posláním STD

je podporovat dospělé osoby s mentálním postižením v rozvoji pracovních a sociálních dovedností tak, aby mohly zvýšit své šance při uplatnění na trhu práce a zařadit se do běžného života.

Cíl STD

Cílem je podporovat a rozvíjet sociální a pracovní dovednosti klientů.

Dílčí cíle:

- klient sám nebo s minimální podporou dokáže soustředěně pracovat na zlepšování svých schopností a dovedností a zvládne vybranou pracovní činnost;
- klient sám nebo s minimální podporou je ve službě soběstačný a dokáže dodržovat domluvená pravidla;
- klient sám nebo s minimální podporou dokáže po ukončení služby uplatnit získané sociální a pracovní dovednosti při hledání svého místa na chráněném nebo otevřeném trhu práce.
 
 

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 
a) pomoc při osobní hygieně;
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy;
c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění;
d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností;
Klient má k výše uvedenému navíc nárok na poskytnutí základního sociálního poradenství.

 

Cílovou skupinou jsou:

 
Lidé ve věku od 18 let s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, případně v kombinaci s dalšími přidruženými hendikepy, kteří potřebují dlouhodobou a pravidelnou podporu v oblasti zdokonalování pracovních návyků a dovedností.

 

Zásady poskytování sociální služby:

Zásady služby vychází z individuálního přístupu, který motivuje, podporuje a rozvíjí samostatnost. Tento přístup vychází z následujících principů:

1. Důstojné a partnerské jednání, respektování práv

Respektujeme klientova rozhodnutí. Ke všem klientům služby přistupujeme s úctou při zachování jejich lidské důstojnosti.

2. Individuální přístup a podpora předpokladů klienta

Službu poskytujeme na základě individuálního přístupu. Podporujeme klienty na základě jejich vloh a možností.

3. Směřování k samostatnosti

Snažíme se o zachování a získání co největší míry samostatnosti.

4. Zapojení klienta do společnosti

Nenahrazujeme služby, které jsou ve společnosti běžně dostupné.