O nás

VIZE 

Zřizovatelem schválená vize, na jejímž principu organizace poskytuje služby, zní: „Sociální služby Domova mají nabídnout jeho obyvatelům pocit jistoty, vytvářet soukromí a přispívat k co největší samostatnosti. Podporujeme důstojný plnohodnotný a aktivní život našich klientů.“ (schváleno RK-15-2013-66, Př. 1)

 
POSKYTOVANÉ ČINNOSTI 
Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. jsou poskytovány základní činnosti:
 • poskytnutí ubytování,
 • poskytnutí stravy,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Dále nabízíme fakultativní služby, které nejsou vymezené zákonem. Konkrétní fakultativní služby jsou uvedené v odkazu ZÁJEMCI O SLUŽBY v záhlaví.
 
 
CÍLOVÁ SKUPINA

Domov Háj, příspěvková organizace, je koedukovaným zařízením a poskytuje tedy služby mužům i ženám s mentálním nebo s kombinovaným postižením od 18 let výše, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Kombinovaným postižením se rozumí mentální postižení v kombinaci s jiným typem postižení (tělesné, smyslové,...).

Služby neposkytujeme:

osobám, jejichž zdravotní stav vylučuje poskytování pobytových sociálních služeb podle § 36 vyhlášky č. 505/2006 Sb., tj.
 • a) zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,  
 • b) osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo  
 • c) chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.